Call Us: (+9821) 88 71 31 15 - Mail: info@irancoffee.academy

قوانین، اهداف و مزایا.

مقدمه :
ازآنجا که آینده صنعت قهوه ایران درگرو شکوفایی استعدادهای جوان کشور است ،شناسایی هنرجویان ودانش پژوهان جوان و مستعد و حمایت ، تقویت وراهنمایی ایشان به منظور بهبود وارتقای سطح دانش تخصصی آنان ، تاثیر بسزایی در نیل به این هدف مقدس خواهد داشت.
آکادمی قهوه ایران به حکم مسئولیت سنگینی که بردوش خود احساس می‌کند برخود فرض می داند تسهیلات وامکانات لازم رابرای جذب وتشویق جوانان بااستعداد وعلاقه مند به دانش پژوهش از هرحیث فراهم سازد . بدین منظور و به موجب این اساسنامه باشگاه دانش پژوهان آکادمی قهوه ایران تاسیس می شود تا گامی موثر در دستیابی به این مهم باشد.
فصل اول – کلیات

ماده ۱ :تعریف :
باشگاه دانش پژوهان موسسه ای است غیر سیاسی و غیر انتفاعی که باهدف شناسایی ،جذب ،پرورش وحمایت وهدایت هنرجویان و فعالین صنعت قهوه وجوانان بااستعداد کشور واعتلای سطح علمی آنان ازطریق تشکل بخشیدن به آنها درقالب گروههای پژوهشی وعلمی تشکیل و زیر نظر آکادمی قهوه ایران فعالیت می کند.
تبصره : مرکز باشگاه در تهران خواهد بود و باشگاه می تواند شعبه هایی درسایرنقاط ایران دایرکند.

فصل دوم – وظایف

ماده۲-شناسایی
الف : شناسایی و جذب پژوهش‌گران صنعت قهوه  و جوانانی که دارای استعداد سرشار در شاخه های مختلف علم قهوه (فیزیولوژی، کشت و فرآوری قهوه تخصصی، تجارت و توسعه فروش قهوه تخصصی ، باریستا، کاپ تسترها، برشته کاران و …)  باشند .
ب : فراهم آوردن وسایل و امکانات لازم برای افزایش علاقه فعالین صنعت قهوه تخصصی و بخصوص جوان از طریق تشکیل همایش‌ها و کمپ‌های آموزشی.
ج: کمک به شرکت نمایندگان قهوه تخصصی جمهوری اسلامی ایران در مسابقات، همایش‌ها و سمپوزیوم‌های جهانی از قبیل برگزاری مسابقات مقدماتی برای گزینش اعضای گروه‌های ایرانی شرکت‌کننده در مسابقات جهانی و منطقه‌ای و نیز برگزاری اردوها و تشکیل دوره‌ها و کلاس‌های لازم به منظور ایجاد آمادگی در اعضای گروه‌ها.
د: برگزاری انواع مسابقات علمی و تخصصی برای شناسایی و تشویق فعالین و جوانان مستعد.
ه: تدوین و انتشار جزوات، کتب و نشریات علمی و آموزشی در زمینه‌های فعالیت باشگاه.
و: تشکیل جلسات سخنرانی و بحث و نقد علمی از طریق دعوت از استادان و صاحب‌نظران ذی‌صلاحیت.
ز: ایجاد کتابخانه و آزمایشگاه‌ها و وسایل علمی و تحقیقاتی مورد نیاز.
ح: ایجاد شرایط و تسهیلات مناسب برای مطالعات و تحقیقات علمی از طریق تشکیل گروه‌های پژوهشی و علمی.
ط: برقراری تماس با دانشگاه‌ها و مراکز علمی و آموزشی و پژوهشی داخل و خارج کشور.
ک: عرضه خدمات جنبی علمی – فرهنگی به اعضای باشگاه.

فصل سوم – ارکان و تشکیلات

ماده ۳ـ ارکان باشگاه:
الف: هیات امنا
ب: دبیر باشگاه
ج: شورای باشگاه

د:اعضای باشگاه

ماده۴ ـ هیات امنای باشگاه بالاترین مرجع تصمیم‌گیری باشگاه بوده و ترکیب اعضای آن بدین قرار است:
۱ـ رئیس هیات مدیره شرکت فیدار گستر سمیر به عنوان مالک آکادمی قهوه ایران (عضو ثابت)

۲ـ مدیر عامل شرکت فیدار گستر سمیر به عنوان مالک آکادمی قهوه ایران (عضو ثابت)
۳ـ مدیر بخش آموزش آکادمی قهوه ایران (عضو غیرثابت).

ماده۵: وظایف هیات امنا عبارت است از:
الف: بررسی و تصویب خط مشی کلی و برنامه‌های سالانه باشگاه.
ب: تایید و انتصاب دبیر باشگاه.
ج: بررسی و تصویب برنامه و بودجه سالانه پیشنهادی شورای باشگاه .
د: صدور مجوز تاسیس شعب باشگاه در سایر نقاط کشور
هـ : تصویب آیین‌نامه داخلی جلسات هیات امنا ونیز آیین‌نامه‌های شرایط عضویت و بررسی و تصویب نمودار تشکیلاتی و اداری و اجرایی باشگاه که توسط شورای باشگاه تصویب و توسط دبیر شورا پیشنهاد و پیگیری می‌شود.
ز: بررسی و تصویب آیین‌نامه‌های مالی و اداری و انضباطی باشگاه
ح: نظارت بر حسن اجرای این اساسنامه و امور اجرایی باشگاه
ط: پیشنهاد تغییر اساسنامه

تبصره: جلسات هیات امنا به دعوت ریاست هیات امنا تشکیل و مصوبات آن با امضای وی ابلاغ خواهد شد.

ماده۶: دبیر باشگاه به پیشنهاد هیات امنا برای مدت ۱ سال انتخاب و با ابلاغ ریاست هیات امنا منصوب خواهد شد وانتخاب مجدد وی بلامانع است.

ماده۷: وظایف دبیر باشگاه:
الف: اجرای مصوبات هیات امنا و نظارت بر حسن جریان امور باشگاه
ب: اجرای مصوبات شورای باشگاه در چارچوب مصوبات هیات امنا
ج: تهیه و تنظیم آیین‌نامه‌ها و شیوه‌ نامه‌های مورد نیاز باشگاه و ارایه به شورای باشگاه برای تصویب.
د: هرگونه فعالیتی که در پیشرفت امور باشگاه مفید باشد و مخالف با مصوبات هیات امنا شورای باشگاه نباشد.

ماده۸: ترکیب شورای باشگاه:
الف: معاونان باشگاه
ب: روسای بخش‌های علمی و پژوهشی اصلی باشگاه بر طبق تشکیلاتی که به تصویب هیات امنا خواهد رسید.
ماده ۹: اعضای شورا مطابق نمودار تشکیلاتی و اداری و اجرایی باشگاه که به تصویب هیات امنا رسیده بر اساس رای مخفی اعضای باشگاه انتخاب و برای یک سال فعالیت خواهند کرد. برای سال اول نمودار تشکیلاتی بر اساس پیشنهاد هیات امنا خواهد بود.

تبصره۱: نظارت  بر سلامت انتخابات به عهده هیات امنا بوده و بر اساس آیین نامه انتخابات سالیانه که از سوی هیات امنا به اعضا ابلاغ می‌شود اجرا خواهد شد.

تبصره ۲: تمامی اعضای باشگاه یه حداقل ۱۳ ماه از تاریخ شروع عضویت در باشگاه وی می‌گذرد  می‌تواند برای کسب کرسی در شورای باشگاه کاندیدا شود. (در سال اول انتخابات نیاز به سابقه عضویت ۱۳ ماهه نمی باشد)
ماده ۱۰: وظایف شورا
الف: همکاری و معاضدت با دبیر باشگاه در اداره باشگاه
ب: تهیه و تنظیم برنامه های سالانه باشگاه در چارچوب مصوبات هیات امنا
ج: بررسی و تصویب آیین‌نامه‌ها و شیوه‌نامه‌‌های مورد نیاز باشگاه
د: همکاری با هیات امنا در امر نظارت بر حسن اجرای این اساسنامه و امور اجرایی باشگاه
و: نظارت بر نحوه اداره شعب استانی باشگاه در چارچوب اساسنامه و مصوبات هیات امنا
ز: پیشنهاد تاسیس یا انحلال شعب باشگاه در استان‌ها به هیات امنا
ح: تصویب آیین‌نامه داخلی جلسات شورای باشگاه

تبصره: جلسات شورای باشگاه با حضور اکثریت اعضا رسمیت خواهد داشت و مصوبات آن با امضای دبیر باشگاه ابلاغ می‌شود.

فصل چهارم ـ عضویت

ماده۱۱: اعضای باشگاه فعالین صنعت قهوه کشور خواهند بود که حداقل دارای یک مدرک تحصیلی در یکی از شاخه های مرتبط با صنعت قهوه از یکی از موسسات معتبر نظیر SCAE  و SCAA داشته باشند و یا صلاحیت علمی آنان به تائید هیات امنا رسیده باشد.
تبصره: باشگاه می‌تواند در موارد خاص با تصویب هیات امنا افرادی را به عنوان عضو وابسته یا عضو افتخاری بپذیرد.

فصل پنجم ـ امور مالی

ماده۱۲: منابع تامین هزینه‌های باشگاه:
الف: حق عضویت سالیانه اعضا

تبصره: تعین مبلغ حق عضویت هرسال توسط شورای باشگاه و پس از تصویب هیات امنا ابلاغ می گردد.
ب: کمک‌های مالی اشخاص، موسسات و سازمان‌های علاقه‌مند به پیشرفت علم قهوه.
ج: آنچه تحت عنوان «وقف» از سوی اشخاص یا موسسات نیکوکار به باشگاه اختصاص داده خواهد شد.
د: وجوه حاصل از دریافت هزینه شرکت اعضا و سایرین در همایش‌ها و نظیر آن.

تبصره: باشگاه از حیث استفاده از کمک‌های مالی موسسات و شرکت‌ها، در حکم موسسات آموزشی و پژوهشی محصوب خواهد شد.

ماده ۱۳: برای گردآوری وجوه موضوع  ماده ۱۱ صندوقی ایجاد می‌شود که وجوه آن طبق آیین‌نامه‌ای که برابر مقررات به تصویب می‌رسد به مصرف خواهد رسید. شورا موظف به حفظ  اموال  و ارائه گزارش مالی سه ماهه به هیات امنا وگزارش سالیانه به مجمع اعضا می باشد. دبیر باشگاه در حکم صندوقدار و خزانه دار کل محسوب شده و یکی از اعضای شورا به عنوان ناظر مالی بر مبادلات مالی انجمن نظارت خواهد کرد.

مزایای عضویت در باشگاه دانش‌پژوهان آکادمی قهوه ایران

۱- شرکت در همایش‌ها، کمپ‌ها و سمینارهای علمی و تخصصی که توسط آکادمی و یا باشگاه دانش‌پژوهان برنامه ریزی شده‌اند به شکل رایگان و یا با تخفیف ویژه.

۲- تخفیف ۱۰ درصدی برای کلیه دوره‌های آموزشی آکادمی قهوه ایران و دوره‌های SCAE که توسط آکادمی برگزار می‌شود.

۳- دسترسی به منابع علمی و آرشیو مطالب و کتب آکادمی و باشگاه .

۴- فرصت دستیاری اسادید بزرگ بین‌المللی در دوره های آموزشی.

۵- فرصت مشارکت و حق رای در انتخاب اعضای شورای باشگاه.

۶- امکان مشاوره با اعضای فعال و اساتید آکادمی و باشگاه برای توسعه اطلاعات خود و بکارگیری آن در کسب و کار خود.

۷- دسترسی به مربیان توانمند برای آن دسته از اعضای علاقه مند به شرکت در مسابقات ملی و بین‌المللی.

۸- امکان عضویت در انجمن‌های بین‌المللی نظیر SCAE و یا تمدید عضویت در آن.

۹- دعوت در دوره‌های بین‌الملی نظیر SCAE در مقاطع پیشرفته که توسط آکادمی صرفا جهت اعضای باشگاه برگزار می‌گردد.

۱۰- کسب تخفیف در خرید محصولات شرکت سمیر.

و هرچه امتیاز و امکاناتی که از سوی نمایندگان خودتان در شورای باشگاه فراهم و اجرایی گردد.

 

برگشت به بالا